Regulamin Centrum Wymiany i Analizy Informacji podsektora transportu kolejowego „ISAC – Kolej”

Pliki do pobrania

I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

Centrum Wymiany i Analizy Informacji (ang. Information Sharing and Analysis Center) (zwanego dalej “ISAC”) podsektora transportu kolejowego, zwane dalej „ISAC-Kolej", działa na podstawie Porozumienia zawartego dnia 2 października 2020 r. w Warszawie, a także zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

 1. ISAC-Kolej działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także, gdy realizacja jej celów tego wymaga – poza granicami Polski.
 2. ISAC-Kolej ma swoją siedzibę w Warszawie.
 3. ISAC-Kolej może zawierać Porozumienia z innymi organizacjami oraz może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych celach.
 4. ISAC-Kolej używa jednocześnie nazwy w języku angielskim „ISAC-Rail Poland”.
 5. ISAC-Kolej używa pieczęci, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. ISAC-Kolej używa znaku graficznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

II. Forma prawna

Art. 3.

 1. ISAC-Kolej jest formą współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa w podsektorze transportu kolejowego, stworzonego dla podmiotów branży kolejowej oraz podmiotów publicznych zajmujących się sprawami cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
 2. ISAC-Kolej jest organizacją niezależną w swojej działalności od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

III. Cele i zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

Art. 4.

ISAC-Kolej realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 1. wymianę wiedzy o możliwych ryzykach, występujących incydentach i sposobach ich skutecznej obsługi;
 2. budowanie doświadczenia i potencjału w zakresie wymiany informacji o ryzykach, incydentach oraz ich zapobieganiu w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 3. platformę wymiany dobrych praktyk i budowania zdolności reagowania na zagrożenia cybernetyczne w ramach podsektora kolejowego;
 4. gromadzenie i pogłębianie wiedzy na temat podsektora kolejowego ze źródeł krajowych i zagranicznych;
 5. wypracowanie standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w podsektorze kolejowym;
 6. edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa pracowników podmiotów zrzeszonych w ISAC-Kolej;
 7. nawiązywanie współpracy międzynarodowej z analogicznymi podmiotami z podsektora kolejowego;
 8. stały monitoring aktualnego stanu cyberbezpieczeństwa w podsektorze kolejowym;
 9. ścisłą współpracę z właściwymi organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 10. przekazywanie organom administracji publicznej (w tym organom nadzoru i organom właścicielskim) informacji o zagrożeniach i incydentach cyberbezpieczeństwa w podsektorze kolejowym;
 11. udział w tworzeniu standardów dla podsektora kolejowego i regulacji prawnych, które wspierają działania oraz przyczyniają się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w podsektorze kolejowym;
 12. ścisłą współpracę z właściwymi Zespołami Reagowania na Incydenty (CERT - Computer Emergency Response Team) i Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team);
 13. przekazywanie jasnego sygnału klientom podmiotów zrzeszonych w ISAC-Kolej, że podsektor kolejowy współpracuje ze sobą w zakresie cyberbezpieczeństwa, które przekłada się na wzmocnienie bezpieczeństwa w usługach świadczonych dla klientów spoza podsektora;
 14. tworzenie warunków rozwoju podsektora kolejowego oraz przyczynianie się do jego rozwoju w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 15. realizację przedsięwzięć na rzecz podmiotów zrzeszonych w ISAC-Kolej oraz podnoszenie innowacyjności w obszarze cyberbezpieczeństwa podsektora kolejowego;
 16. wspieranie podmiotów zrzeszonych w ISAC-Kolej a uznanych za operatorów usług kluczowych w wykonywaniu obowiązków określonych w przepisach o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

IV. Członkostwo

Art. 5.

 1. Członkiem ISAC-Kolej może być:
  1. podmiot działający w podsektorze kolejowym (np. przedsiębiorstwo działające w oparciu o ustawę o transporcie kolejowym prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), lub
  2. podmiot publiczny działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zajmujący się bezpośrednio lub pośrednio sprawami cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub państwowy instytut badawczy,
  który zarówno identyfikuje się z celami ISAC-Kolej jak i zamierza wspierać ich realizację.
 2. Członkostwo w ISAC-Kolej jest dobrowolne.

Art. 6.

 1. Podmiot zainteresowany przystąpieniem do ISAC-Kolej składa do Sekretariatu ISAC-Kolej deklarację przystąpienia do ISAC-Kolej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, zwanej dalej „Deklaracją". Deklarację podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.
 2. Dany podmiot uzyskuje członkostwo w ISAC-Kolej w chwili podjęcia Decyzji o przyjęciu go w poczet Członków ISAC-Kolej.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej, w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia Deklaracji. Warunkiem wydania Decyzji o przyjęciu w poczet Członków ISAC-Kolej, jest akceptacja obowiązującego „Regulaminu Centrum Wymiany i Analizy Informacji podsektora transportu kolejowego „ISAC – Kolej”. Od decyzji odmownej nie przysługuje odwołanie.
 4. Sekretariat ISAC-Kolej przekazuje podmiotowi zainteresowanemu przystąpieniem do ISAC-Kolej oraz wszystkim aktualnym Członkom ISAC-Kolej informację o przyjęciu w poczet Członków ISAC-Kolej w terminie 7 dni od daty wyników głosowania, o którym mowa w ust. 3.
 5. Sygnatariusze Porozumienia, o którym mowa w art. 1 niniejszego Regulaminu, nabywają członkostwo w ISAC-Kolej z chwilą zaakceptowania Regulaminu.

Art. 7.

 1. Członkowie ISAC-Kolej mają prawo:
  1. wybierania członków Sekretariatu ISAC-Kolej;
  2. wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach na członków Sekretariatu ISAC-Kolej, przysługujące osobom fizycznym reprezentującym członka ISAC-Kolej;
  3. korzystania ze wsparcia i pomocy ISAC-Kolej w sprawach objętych niniejszym Regulaminem;
  4. dostępu do informacji dotyczących działalności ISAC-Kolej;
  5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności ISAC-Kolej;
  6. ustalania głównych kierunków działania ISAC-Kolej;
  7. podejmowania Decyzji w sprawach działalności ISAC-Kolej;
  8. wybierania i odwoływania Członków Sekretariatu ISAC-Kolej.
 2. Członkowie ISAC-Kolej są zobowiązani do:
  1. realizacji zadań i celów ISAC-Kolej;
  2. przestrzegania Regulaminu ISAC-Kolej oraz podjętych przez ISAC-Kolej decyzji;
  3. uczestniczenia w pracach ISAC-Kolej;
  4. udzielania Sekretariatowi ISAC-Kolej informacji niezbędnych dla jego funkcjonowania;
  5. wykonywanie Decyzji podjętych przez Członków ISAC-Kolej;
  6. udzielania pomocy pozostałym Członkom ISAC-Kolej w realizacji zadań, o których mowa w art. 4 niniejszego Regulaminu.

Art. 8.

 1. Członkostwo w ISAC-Kolej ustaje na skutek:
  1. wystąpienia z ISAC-Kolej;
  2. rozwiązania się ISAC-Kolej;
  3. podjęcia decyzji o wykluczeniu Członka ISAC-Kolej w przypadku:
   1. działalności Członka ISAC-Kolej na szkodę ISAC-Kolej,
   2. uchylania się od wypełniania obowiązków Członka ISAC-Kolej;
   3. niespełniania przez Członka ISAC-Kolej warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Deklarację wystąpienia z ISAC-Kolej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, składa się w formie pisemnej do Sekretariatu ISAC-Kolej. Deklarację wystąpienia z ISAC-Kolej podpisują osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Członkostwo w ISAC-Kolej ustaje z dniem złożenia deklaracji w Sekretariacie.
 3. Wykluczenie Członka ISAC-Kolej następuje na mocy Decyzji o wykluczeniu go z członkostwa w ISAC-Kolej, podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej, w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym Zarząd ISAC-Kolej powziął informację o zaistnieniu jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
 4. Od Decyzji o wykluczeniu Członka ISAC-Kolej z członkostwa w ISAC-Kolej nie przysługuje odwołanie.
 5. W związku z ustaniem członkostwa w ISAC-Kolej nie przysługują żadne roszczenia wobec ISAC-Kolej.

V. Zarząd ISAC-Kolej

Art. 9.

 1. W skład Zarządu ISAC-Kolej wchodzą wszyscy przedstawiciele Członków ISAC-Kolej.
 2. W ramach Zarządu ISAC-Kolej utworzono Sekretariat ISAC-Kolej, który tworzą:
  1. Przewodniczący ISAC-Kolej;
  2. Wiceprzewodniczący ISAC-Kolej;
  3. Sekretarz ISAC-Kolej.
 3. Zarząd ISAC-Kolej obraduje kolegialnie na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.

Art. 10.

 1. Każdy podmiot będący Członkiem ISAC-Kolej może być reprezentowany w ISAC-Kolej przez jednego przedstawiciela wchodzącego w skład Zarządu ISAC-Kolej oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli merytorycznych (osoby fizyczne reprezentujące dany podmiot będący członkiem ISAC-Kolej).
 2. Każdy podmiot będący Członkiem ISAC-Kolej ma prawo do jednego głosu bez względu na ilość wskazanych przez siebie przedstawicieli, o których mowa w ust. 1.
 3. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 każdy podmiot będący Członkiem ISAC-Kolej wskazuje w Pełnomocnictwie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu lub Pełnomocnictwie wydanym według przepisów obowiązujących w podmiotach będących Członkiem ISAC-Kolej.
 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 podpisują osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu będącego Członkiem ISAC-Kolej.
 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 dany podmiot będący Członkiem ISAC-Kolej przekazuje niezwłocznie do Sekretariatu ISAC-Kolej.
 6. Każdy podmiot będący Członkiem ISAC-Kolej informuje niezwłocznie Sekretariat ISAC-Kolej o cofnięciu pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 3.
 7. Rozstrzygnięcia Zarządu ISAC-Kolej dokonywane są w formie podjętych Decyzji. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego ISAC-Kolej, przy czym przepisu nie stosuje się do wyboru i odwołania członka Sekretariatu ISAC-Kolej.

Art. 11.

 1. Przewodniczący ISAC-Kolej:
  1. zwołuje posiedzenia ISAC-Kolej i ustala porządek obrad;
  2. może zaprosić przedstawicieli innych podmiotów lub jednostek, lub inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym, jeżeli uzna ich obecność za istotną w wykonywaniu przez ISAC-Kolej zadań;
  3. przewodniczy posiedzeniom ISAC-Kolej;
  4. przygotowuje projekty Decyzji do podjęcia przez Członków ISAC-Kolej.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący ISAC-Kolej.
 3. Sekretarz ISAC-Kolej odpowiada za:
  1. przekazanie uprawnionym przedstawicielom Członków ISAC-Kolej informacji dotyczącej daty, godziny, miejsca i agendy spotkania ISAC-Kolej;
  2. dystrybucję agendy i materiałów na spotkania ISAC-Kolej z wyprzedzeniem obejmującym co najmniej 5 dni roboczych;
  3. przygotowanie listy obecności uczestników spotkań ISAC-Kolej;
  4. przygotowanie protokołu z każdego spotkania ISAC-Kolej, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu;
  5. zarchiwizowanie elektronicznie materiałów dotyczących spraw omawianych na spotkaniach ISAC-Kolej;
  6. obliczenie wyników głosowania Członków ISAC-Kolej w podejmowanych decyzjach.

Art. 12.

 1. Kadencja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza ISAC-Kolej trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych Członków Sekretariatu ISAC-Kolej.
 2. Osoby pełniące funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza ISAC-Kolej mogą kandydować na te funkcje na kolejne kadencje i nie wprowadza się ograniczeń w tym zakresie.
 3. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza ISAC-Kolej odbywa się przez Członków ISAC-Kolej w drodze głosowania jawnego z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów reprezentujących podmiot będący Członkiem ISAC-Kolej i dokonywany jest wyłącznie przez aktualnych Członków Zarządu ISAC-Kolej (prawidłowo reprezentowanych) przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej.
 4. Wybór każdego członka Sekretariatu ISAC-Kolej dokonywany jest zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów odbywa się głosowanie dodatkowe.
 5. W przypadku braku kandydatów na członka Sekretariatu ISAC-Kolej Członkowie ISAC- Kolej mogą powołać jej nowego członka według własnego uznania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej, po uzyskaniu zgody kandydata.
 6. Ukonstytuowanie się Sekretariatu ISAC-Kolej następuje w dniu wybrania wszystkich Członków jego składu.

Art. 13.

 1. Członkostwo w Sekretariacie ISAC-Kolej wygasa na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji skierowanej do wszystkich Członków ISAC-Kolej;
  2. wygaśnięcia członkostwa w ISAC-Kolej pomiotu, który dana osoba reprezentowała;
  3. wygaśnięcia stosunku prawnego danej osoby pomiędzy podmiotem, który dana osoba reprezentowała w ISAC-Kolej;
  4. upływu kadencji;
  5. odwołania;
  6. śmierci.
 2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego Sekretariatu ISAC-Kolej, w terminie 30 dni Członkowie ISAC-Kolej dokonują wyboru nowego członka Sekretariatu ISAC-Kolej.
 3. Odwołanie Członka Sekretariatu ISAC-Kolej może nastąpić przez Członków ISAC-Kolej w każdym czasie, a w szczególności w przypadku działania przez danego Członka Sekretariatu ISAC-Kolej na szkodę ISAC-Kolej.
 4. Odwołanie Członka Sekretariatu ISAC-Kolej następuje na mocy Decyzji podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej.

VI. Spotkania Członków ISAC-Kolej

Art. 14.

 1. Udział Członków ISAC-Kolej w spotkaniach ISAC-Kolej jest obowiązkowy.
 2. Spotkania przedstawicieli wszystkich Członków ISAC-Kolej odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 3. O miejscu, terminie i agendzie spotkania uprawnionych przedstawicieli wszystkich Członków ISAC-Kolej powiadamia Sekretarz ISAC-Kolej za pomocą poczty elektronicznej na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem planowanego spotkania.
 4. Informacja o miejscu, terminie i porządku nieujętego w harmonogramie spotkania uprawnionych przedstawicieli wszystkich Członków ISAC-Kolej umieszczana jest na stronie internetowej ISAC-Kolej.

Art. 15.

 1. Spotkania Członków ISAC-Kolej są ważne bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli reprezentujących podmioty będące Członkami ISAC-Kolej, przy czym do ważności podejmowanych Decyzji wymagana jest obecność przynajmniej Przewodniczącego ISAC-Kolej lub Wiceprzewodniczącego ISAC-Kolej oraz prawidłowe zawiadomienie wszystkich Członków ISAC-Kolej o spotkaniu.
 2. Spotkania Członków ISAC-Kolej nieprzewidziane w harmonogramie planowanych spotkań zwoływane są przez Przewodniczącego ISAC-Kolej lub Wiceprzewodniczącego ISAC-Kolej za pośrednictwem Sekretarza ISAC-Kolej.
 3. Harmonogram planowanych spotkań Członków ISAC-Kolej obejmujący okres roku kalendarzowego przygotowuje Sekretarz ISAC-Kolej.
 4. Każdorazowo przed spotkaniem Członków ISAC-Kolej, Sekretarz ISAC-Kolej przesyła Członkom, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaproszenie określające termin i miejsce spotkania oraz agendę spotkania wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za sprawy będące przedmiotem spotkania.
 5. Sprawy do omówienia na spotkaniu Członków ISAC-Kolej mogą być wnoszone przez uprawnionych przedstawicieli Członków ISAC-Kolej.
 6. Za przygotowanie materiałów oraz przedstawienie wniesionych spraw podczas spotkań Członków ISAC-Kolej, jak również za zgodność materiałów przekazanych w formie elektronicznej z oryginałami, odpowiedzialny jest Wnioskodawca.
 7. Sprawy do rozpatrzenia na spotkaniu Członków ISAC-Kolej, wraz z kompletem materiałów, przekazywane są Sekretarzowi ISAC-Kolej w terminie co najmniej 12 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania Członków ISAC-Kolej.
 8. W przypadkach wymagających niezwłocznego rozpatrzenia, Przewodniczący ISAC-Kolej lub Wiceprzewodniczący ISAC-Kolej, może wydać zgodę na udzielenie odstępstwa od zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7.
 9. Członkowie ISAC-Kolej na wniosek jej przedstawiciela mogą wnioskować o uzupełnienia lub zmianę agendy spotkania. Decyzję o uzupełnieniu lub zmianie agendy spotkania Członków ISAC-Kolej podejmują przedstawiciele reprezentujących dany podmiot Członków ISAC-Kolej większością głosów.

Zasady pracy ISAC-Kolej

Art. 16.

 1. Członkowie ISAC-Kolej są uprawnieni do podejmowania Decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności ISAC-Kolej.
 2. Członkowie ISAC-Kolej głosując w danej sprawie oddają swój głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się".
 3. Dla ważności podejmowanych przez Członków ISAC-Kolej decyzji wymagana jest obecność na spotkaniu co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej.
 4. Członkowie ISAC-Kolej podejmują Decyzje w sprawach dla których spotkanie zostało zwołane, zgodnie z wcześniej zaplanowaną agendą spotkania.
 5. Spotkania Członków ISAC-Kolej organizuje Sekretariat ISAC-Kolej.
 6. Decyzje Członków ISAC-Kolej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Obliczeniem wyników głosowania zajmuje się Sekretarz ISAC-Kolej.
 7. Przy obliczaniu wyników głosowania Członków ISAC-Kolej uwzględnia się tylko głosy „za" i „przeciw”.
 8. Oddanie głosu następuje poprzez zakomunikowanie decyzji podniesioną ręką lub komunikatem głosowym.
 9. Spotkania Członków ISAC-Kolej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację Członków ISAC-Kolej.

VIII. Finansowanie

Art. 17.

Każdy z Członków ISAC-Kolej ponosi swoje koszty związane z członkostwem w ISAC-Kolej we własnym zakresie, bez prawa do żądania ich zwrotu od pozostałych Członków ISAC-Kolej.

IX. Poufność informacji

Art. 18.

 1. Członkowie ISAC-Kolej oraz ich reprezentanci zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów czy informacji, do których będą mieli dostęp w związku z członkostwem w ISAC-Kolej, uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy, w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej a także wynikający z obserwacji procesów i działań dotyczących współpracy, w jej w toku lub przy jej okazji, które nie są ogólnie znane, lub które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, również tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) - zwanych dalej: Informacjami, których ujawnienie mogłoby narazić Członka ISAC-Kolej na szkodę majątkową lub niemajątkową.
 2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określonych w Regulaminie, jak również ich udostępnienie lub publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody Członka ISAC-Kolej, którego Informacje są własnością.
 3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Każdy z Członków ISAC-Kolej ma obowiązek dołożenia należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie z Informacji podlegających ochronie.
 5. Każdy z Członków ISAC-Kolej zobowiązuje się ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie do osób, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki dotyczące ochrony Informacji wynikające z niniejszego Regulaminu.
 6. Każdy z Członków ISAC-Kolej zobowiązuje się do stosowania zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony informacji, o których mowa w ust. 1, na poziomie adekwatnym do występujących zagrożeń oraz wzajemnego niezwłocznego informowania o incydentach dotyczących naruszenia zasad ochrony informacji, o których mowa w ust. 1, oraz o podjętych działaniach zmierzających do zapobieżenia negatywnym skutkom utraty poufności, dostępności lub integralności informacji podlegających ochronie według postanowień niniejszego Regulaminu oraz podjętych działaniach w celu zapobiegania wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości.
 7. Obowiązek określony w ust. 1 obowiązuje Członków ISAC-Kolej również przez okres 3 lat od wystąpienia z ISAC-Kolej.
 8. Informacje pozostają wyłączną własnością danego Członka. Ujawnienie Informacji nie oznacza przyznania jakiegokolwiek prawa do Informacji pozostałym Członkom, poza prawem do wykorzystania zgodnie z Regulaminem.
 9. W przypadku powzięcia przez Członka wiadomości lub podejrzenia o dostępie do Informacji przez osoby nieuprawnione, Członek jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym fakcie pozostałych Członków.

X. Ochrona danych osobowych

Art. 19.

 1. Na potrzeby realizacji celów i zadań ISAC-Kolej Członkowie ISAC-Kolej jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich przedstawicieli.
 2. Każdy Członek ISAC-Kolej realizuje obowiązki administratora danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności dostępu przez danego Członka ISAC-Kolej do danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez innego Członka ISAC-Kolej, stosownie do art. 28 ust. 3 RODO, zobowiązują się oni zawrzeć przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

XI. Postanowienia końcowe

Art. 20.

Zmiany niniejszego Regulaminu oraz treści załączników mogą być dokonywane w trybie Decyzji Członków ISAC-Kolej podjętej zwykłą większością głosów w drodze głosowania jawnego wyłącznie przez przedstawicieli aktualnych Członków ISAC-Kolej (prawidłowo reprezentowanych) przy obecności co najmniej 50% Członków ISAC-Kolej.